close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות חשבון

חומרי לימוד בחשבון
הצטרפו עוד היום לעדכונים בווטסאפ ליחידות חדשות
https://chat.whatsapp.com/HdnQjZanjFI2TMUuWIXx7M

לוח הכפל

גלגל הכפל - מ1 עד 10
דף תרגילים כתובים למחצה, את התרגיל צריך להשלים לפי סיבוב הגלגל, ולפתור אותו


מספרים טבעים

עשרות ואחדות
הכרת מספרים טבעים , תרגול המספרים באחדות ועשרותתרגילים עד 20

ליצן החיסור והחיבור
לתרגל חיבור וחיסור עד 20 בדרך מהנה

תפריט ילדים במסעדה - חיבור וחיסור
תרגול בדרך חוויתית של הזמנה מתפריט המסעדה
עזרי הוראה:
1. תפריט להקרנה במסך השיתוף. 
2. דף הזמנות לתרגול. 
3. אזור תרגול והסבר לתרגילים מתוך התפריט .