close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות עברית

דפי עבודה לשעות הפנאי ללמוד השפה העברית , זיהוי האותיות כתיבתן
והופעתן במילים הרחבת אוצר המילים של השפה וכתיבתן

אבחנה - השלמת מילים


הכרת האותיות


זהות האותיות


זיהוי האותיות בצבע


כיוונים