close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות חשבון

רוצים לחבר את הילדים לעולם החשבון והמספרים בדרך חווייתית ומהנה?
עם דרגוני אתם יכולים! תרגולים, למידה על פי רמות , הכרת המספרים בדרך
שתחבר את הילד לעולם המופלא של המספרים.

ממספר למספר


סדרות


ספירה וכמויות


תרגילים עד 10


תרגילים עד 20